در این بازدید که به دعوت و هماهنگی عباس نعمت الهی مشاور رئیس شورای شهر شیراز  و مدیر موسسه فارس صورت پذیرفت رئیس شورا در جمع صمیمی جانبازان قطع نخاع  ورزشکار شرکت نمود وضمن بررسی مشکلات آنها تصمیماتی در خصوص تامین بعضی از نیازهای ورزشی و شهری آنها اتخاذ گردید.