بازگشائی پاکتهای مزایده موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار فارس با حضور مدیر کل حقوقی موسسه جناب آقای شجردی و رئیس دفتر مدیر عامل موسسه ایثار جناب آقای عابدی نژاد بازگشایی گردید.