سالن ورزشی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار فارس به نام و یاد جانباز شهید حاج حسن هوشیار نامگذاری و تابلو آن نصب گردید.