در تاریخ ۲۴ شهریور با حضور دکتر رازقی رئیس محترم دانشکده توانبخشی استان فارس به همراه معاونین و تیم تخصصی در موسسه ایثار فارس به منظور تصمیم گیری و هماهنگی در جهت ارائه خدمات جدید و نوین در مرکز توانبخشی ایثار فارس جلسه ای تشکیل گردید.

آغاز ارائه خدمات توانبخشی ( گفتار درمانی ، کاردرمانی، فیزیوتراپی ، و روانشناختی )
به بیماران اوتیسم استان فارس در مرکز توانبخشی ایثار فارس
۲- استقرار تیم تخصصی روانشناسی به منظور تکمیل خدمات توانبخشی به جامعه محترم ایثارگری و عموم مردم در مرکز توانبخشی ایثار فارس
استقرار تیم فنی ، تخصصی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه ارتز و پروتز موسسه ایثار فارس به منظور پذیرش و آغاز بکار در جهت ارائه خدمات به جامعه محترم ایثارگری و عموم مردم استان فارس